AcasăADMINISTRATIEComunele Ilia și Lovrin, dar și orașul Petrila din vestul țării -...

Comunele Ilia și Lovrin, dar și orașul Petrila din vestul țării – în vizorul corpului de control al premierului. A fost sesizat Parchetul

Corpul de control al primului-ministru a sesizat organele de urmărire penală cu privire la posibile fapte de natură penală în legătură cu implementarea proiectelor finanțate din bugetul Fondului pentru mediu, în cadrul Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi, în 11 localități, printre care se află și Ilia (județul Hunedoara), Lovrin (județul Timiș), dar și orașul Petrila (județul Hunedoara).

Potrivit unui comunicat al Guvernului, Corpul de control al primului-ministru a efectuat verificări la autorități ale administrației publice locale, pe un eșantion constituit din 11 unități administrativ-teritoriale, printre care Ilia și Petrila, județul Hunedoara, și Lovrin, județul Timiș. Unele autorități, din eșantionul menționat anterior, au beneficiat, pe lângă fonduri alocate din bugetul Fondului pentru mediu și de finanțări prin Programul de dezvoltare a Infrastructurii și a unor baze sportive din spațiul rural și din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, concluziile privind aceste finanțări făcând obiectul unor note de informare separate.

„Având în vedere că, în urma desfășurării acțiunilor de control la cele 11 autorități ale administrației publice locale, în legătură cu implementarea proiectelor finanțate din bugetul Fondului pentru mediu, în cadrul Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități, au rezultat indicii privind acte și operațiuni care pot întruni elementele constitutive ale unor posibile fapte de natură penală (fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declarații, uz de fals, înșelăciune, abuz în serviciu contra intereselor publice, neglijență în serviciu, deturnare de fonduri), Corpul de control ai primului — ministru, ca organ cu atribuții de control, a sesizat organele de urmărire penală competente, urmând ca acestea sau, după caz, instanțele de judecată să hotărască asupra existenței sau inexistenței infracțiunilor și asupra vinovăției”, se arată în raportul Corpul de control al primului-ministru.

Printre neregulile constatate se numără obținerea finanțării nerambursabile de la bugetul Fondului pentru mediu prin folosirea unor înscrisuri care conțineau date necorespunzătoare adevărului; îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu de către reprezentanții Administrației Fondului pentru Mediu cu ocazia analizării si evaluării cererilor de finanțare nerambursabilă; neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în contractele de finanțare nerambursabilă de către responsabilii legali ai proiectelor; organizarea cu întârziere fată de prevederile contractului de finanțare nerambursabilă a procedurilor de atribuire a contractului de lucrări, cu efecte asupra termenului de valabilitate a contractului; atribuirea ilegală a contractelor de lucrări privind obiectivele de investiții finanțate din bugetul Fondului pentru mediu; subcontractarea lucrărilor de către operatorii economici cărora le-au fost atribuite contractele de lucrări, fără înștiințarea autorităților publice locale; executarea lucrărilor fără emiterea unor autorizații de construire; decontarea nejustificată și nelegală a unor cheltuieli referitoare la lucrări neexecutate; schimbarea, fără drept, a destinației fondurilor publice alocate obiectivului de investiții; disimularea cotei de profit practicate de către executanții lucrărilor aferente obiectivelor de investiții, în scopul decontării profitului din bugetul Fondului pentru mediu, contrar regulilor de acordare a finanțării nerambursabile.

Atribuirea ilegală a contractelor de lucrări privind obiectivele de investiții finanțate din bugetul Fondului pentru mediu

Reprezentanții Primăriei Comunei Lovrin, județul Timiș, au atribuit contractul de lucrări privind realizarea proiectului ‘Reabilitarea parcului existent în comuna Lovrin, județul Timiș’, în anul 2010, cu încălcarea dispozițiilor legale din domeniul achizițiilor publice, deoarece singura ofertă, aparținând societății Marrati Construcții S.R.L., depusă în cadrul procedurii de atribuire a contractului de lucrări, nu a îndeplinit în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini, fiind neconformă. Din analiza ofertei depuse de către operatorul economic Marrati Construcții S.R.L. s-a constatat faptul că acesta nu a inclus în aceasta și valoarea bunurilor necesare pentru dotarea parcului, așa cum s-a prevăzut în caietul de sarcini. Ulterior, Primăria Comunei Lovrin a achiziționat bunurile necesare dotării parcului, prin cumpărare directă, de la alți furnizori.

Astfel, în condițiile în care oferta societății Marrati Construcții S.R.L. trebuia respinsă ca fiind neconformă, reprezentanții comunei Lovrin, județul Timiș, au atestat în raportul procedurii de atribuire (înregistrat la autoritatea publică locală cu nr. 2118/03.06.2010) date necorespunzătoare adevărului, respectiv faptul că oferta depusă de Societatea Marrati Construcții S.R.L. respecta ‘în totalitate caietul de sarcini propus de proiectant’, consecința acestor fapte fiind încheierea, de către Primăria Comunei Lovrin, cu societatea Marrati Construcții S.R.L., a contractului de lucrări nr. 2181/08.06.2010, în valoare de 464.100 RON (inclusiv T.V.A.). În baza contractului de lucrări atribuit în mod nelegal au fost efectuate plăți către societatea Marrati Construcții S.R.L. în cuantum total de 467.990,46 RON (inclusiv T.V.A.).

Subcontractarea lucrărilor de către operatorii economici cărora le-au fost atribuite contractele de lucrări, fără înștiințarea autorităților publice locale

În vederea executării lucrărilor pentru realizarea proiectului ‘Reabilitare parc existent în Lovrin’, aprobat în anul 2010, în data de 08.06.2010, Primăria Comunei Lovrin, județul Timiș, a încheiat cu societatea Marrati Construcții S.R.L. contractul de lucrări nr. 2181, în valoare de 464.100 RON (inclusiv T.VA). Societatea Marrati Construcții S.R.L. nu a executat efectiv nicio lucrare pentru realizarea proiectului ‘Reabilitare parc existent în Lovrin’ și nu a înregistrat în evidența contabilă consumuri de materiale, manoperă sau utilaje, toate lucrările fiind executate de către subcontractori, obținând însă un avantaj patrimonial de 16.285,46 RON.

Mai mult decât atât, s-a constatat faptul că, anterior încheierii contractului de lucrări nr. 2181/08.06.2010, la data de 03.05.2010, societatea Marrati Construcții S.R.L a încheiat cu societatea Tehnometal Gama S.R.L. un contract de subantrepriză în valoare de 201.705 RON (inclusiv T.VA), în vederea executării lucrărilor de ‘împrejmuire a parcului din comuna Lovrin, jud. Timiș în suprafață de 30.000 MP’.

În cadrul acțiunii de control s-a constatat faptul că în conținutul unor înscrisuri (situații de lucrări și documente de recepție) referitoare la realizarea obiectivului de investiții ‘îmbunătățirea calității mediului prin realizare parc în comuna llia, județul Hunedoara’ (aprobat în anul 2009), întocmite de reprezentanți ai societății PRO MS CONCEPT GROUP S.R.L. ori de reprezentanți ai Primăriei Comunei llia, județul Hunedoara, au fost atestate date necorespunzătoare adevărului cu privire la lucrările efectiv realizate de societatea PROMS CONCEPT GROUP S.R.L. până la data de 14.07.2010. Astfel, în conținutul situațiilor de lucrări aferente categoriilor de lucrări ‘P00008 — Realizare lucrări mobilier de parc’ și ‘P00010 — Realizare locuri de joacă’ și în ‘Recapitulațiile’ acestora, precum și în conținutul Procesului-verbal de recepție parțială de lucrări nr. 1334/14.07.2010, întocmite pentru obiectivul de investiții ‘îmbunătățirea calității mediului prin realizare parc în comuna llia, județul Hunedoara’, s-a consemnat faptul că au fost realizate activitățile de ‘achiziție și montaj bancă odihnă zidărie’ pentru un număr de 5 articole de mobilier urban, în valoare totală de 12.543,48 RON (fără TVA), precum și activitățile de ‘achiziție și montaj loc joacă leagăn cu două locuri 5-12 ani’, în valoare totală de 9.270,78 RON (fără T.V.A.), în condițiile în care, în realitate, bunurile nu erau furnizate, iar lucrările de montaj nu erau executate.

Decontarea neiustificată și nelegală a unor cheltuieli referitoare la lucrări neexecutate, având drept consecință păgubirea bugetului Fondului pentru mediu

În vederea realizării proiectului ‘Parc de recreere pentru tineri și vârstnici — Petrila’, la data de 25.05.2010, între Administrația Fondului pentru Mediu și Orașul Petrila a fost încheiat contractul pentru finanțare nerambursabilă nr. 614/N, în valoare de 1.500.000 RON. În Anexa nr. 1 la contractul pentru finanțare nerambursabilă nr. 614/N/25.05.2010, au fost expres prevăzute dotările parcului care puteau să fie finanțate din bugetul Fondului pentru mediu, respectiv: bănci, balansoar pentru copii, leagăn dubiu, turn cu tobogan, rotativă, cișmea, coș de gunoi, WC ecologic. Cu toate acestea, reprezentanții Primăriei Orașului Petrila, județul Hunedoara, au decis achiziționarea unor aparate de fitness de exterior în condițiile în care cheltuielile ocazionate de acestea nu erau prevăzute în categoria cheltuielilor eligibile cuprinse în Anexa nr. 1 a contractului pentru finanțare nerambursabilă nr. 614/N/25.05.2010, pentru care au solicitat și obținut rambursarea din bugetul Fondului pentru mediu a unor cheltuieli în sumă de 40.903,14 RON, prejudiciindu-se astfel, cu această sumă, bugetul Fondului pentru Mediu.

Schimbarea, fără drept, a destinației fondurilor publice alocate obiectivului de investiții

Pentru plata cheltuielilor eligibile efectuate în realizarea obiectivului de investiții ‘îmbunătățirea calității mediului prin realizare parc în comuna llia, județul Hunedoara’, aprobat în anul 2009, Administrația Fondului pentru Mediu a transferat comunei llia, județul Hunedoara, în cursul anului 2010, din Fondul pentru mediu, suma totală de 945.502,71 RON. Primarul comunei llia, județul Hunedoara, OMOTĂ Gabriel Marius, a schimbat, fără drept, destinația unei părți din sumele alocate unității administrativ-teritorîale, din Fondul pentru mediu, în vederea finanțării lucrărilor necesare realizării proiectului ‘îmbunătățirea calității mediului prin realizare parc în comuna llia, județul Hunedoara’. În fapt, la data de 25.11.2010, respectiv la data de 29.12.2010, în calitate de ordonator de credite, primarul comunei llia, județul Hunedoara, a ordonanțat plata sumei totale de 50.395 RON către societățile DANY INVENT TRUST S.R.L. llia și OMNIA TELELOGIC S.R.L. Deva, în condițiile în care prestațiile pentru care au fost efectuate plățile nu aveau legătură cu realizarea obiectivului de investiții pentru care au fost alocate fondurile bugetare, iar obligațiile de plată ale unității administrativ-teritoriate rezultate din efectuarea unor cheltuieli eligibile în cadrul proiectului nu erau achitate ori erau achitate parțial.

Astfel, suma de 50.000 RON, plătită societății DANYINVENT TRUST S.R.L. llia la data de 25.11.2010, reprezintă contravaloarea serviciilor de ‘Realizare și decolmatare canai de preluare a apelor de suprafață pe pășunile comunale din comuna llia’, iar suma de 395 RON, plătită la data de 29.12.2010 societății OMNIA TELELOGIC S.R.L. Deva, reprezintă contravaloarea unor ‘servicii de informare în Ziarul ”Glasul Hunedoarei”, plăți ce au fost efectuate din sumele acordate comunei llia, județul Hunedoara, din bugetul Fondului pentru mediu.

Totodată, până la inițierea acțiunii de control, Primăria Comunei llia, județul Hunedoara, nu a plătit societății EURO PROIECT S.R.L. Voluntari suma de 22.003,10 RON (TVA inclus), înscrisă în factura nr. 135/30.06.2010, reprezentând contravaloarea proiectului tehnic elaborat de societate pentru obiectivului de investiții ‘îmbunătățirea calității mediului prin realizare parc în comuna llia, județul Hunedoara’. Neachitarea contravalorii facturii nr. 135/30.06.2010 s-a produs în condițiile în care Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat decontarea din Fondul pentru mediu a cheltuielilor aferente elaborării proiectului tehnic și a virat comunei llia, județul Hunedoara, fondurile necesare plății.

Nota de informare privind concluziile verificărilor efectuate la autorități ale administrației publice locale în legătură cu implementarea proiectelor finanțate, în perioada 2009—2012, în cadrul Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități va fi transmisă, spre informare, Administrației Fondului pentru Mediu, Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Afacerilor Interne, Secretariatului General al Guvernului, Cancelariei Primului-Ministru, Curții de Conturi a României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

Adrian Negrila on EXPONATUL LUNII IULIE LA MCDR
Gaina Constantin on EXPONATUL LUNII IULIE LA MCDR
ce e prostia Regiunea Timis-Hateg? on Regiunea Vest? Poate Timiș-Hațeg
anonimul on Mircea-Molot
un cetatean responsabil on Controale sanitare în şcoli
un cetatean responsabil on Mostră de necivilizație la Banpotoc
%d blogeri au apreciat: